สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ตอนที่ 29 ผลสำเร็จและการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ออกอากาศ: 02 กันยายน 2564