สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ตอนที่ 31 ครบรอบ 40 ปี สำนักงาน กปร

ออกอากาศ: 23 กันยายน 2564