สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ตอนที่ 32 “เด็กปลูกข้าว” ธีรวัฒน์ สาลีผล เยาวชนจากค่าย RDPB CAMP รุ่นที่ 5

ออกอากาศ: 23 กันยายน 2564