สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ตอนที่ 37 เกษตรกรรุ่นใหม่ ไร่สุขพ่วง ศูนย์การเรียนรู้ อินทรีย์วิถีไทย

ออกอากาศ: 02 พฤศจิกายน 2564