สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ตอนที่ 40 โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ราชบุรี

ออกอากาศ: 13 ธันวาคม 2564