สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 16 : โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

ออกอากาศ: 13 พฤศจิกายน 2561