สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 18 : โครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 สร้างความชุ่มเย็นให้ชาวประชา

ออกอากาศ: 13 มีนาคม 2562