สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 20 : สร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ

ออกอากาศ: 13 มีนาคม 2562