สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 22 : สะพานเชื่อมใจเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ออกอากาศ: 13 มีนาคม 2562