สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 23 : พระราชดำริ...พัฒนาทางข้ามคลองยัน

ออกอากาศ: 13 มีนาคม 2562