สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 24 : เขาซับแกงไก่ ความร่วมใจของชุมชน

ออกอากาศ: 13 มีนาคม 2562