สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 25 : ที่มาของหมู่บ้านยามชายแดน

ออกอากาศ: 13 มีนาคม 2562