สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 27 : เกษตรที่สูง บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง

ออกอากาศ: 13 มีนาคม 2562