สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 29 : ฝายห้วยยาง...สร้างชีวิต

ออกอากาศ: 28 เมษายน 2562