สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 32 : แก้ไขดินเสื่อมโทรมที่เขาชะงุ้ม

ออกอากาศ: 29 เมษายน 2562