สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 "สืบสายธาร ด้วยใจภักดิ์ พระจักรี"

ออกอากาศ: 17 มีนาคม 2564