สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับชาวไทย

ออกอากาศ: 02 กันยายน 2564