สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 นิทรรศการเสมือนจริงที่ภูพาน

ออกอากาศ: 12 พฤศจิกายน 2564