สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 45 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย อ. บางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำดูงานการขุดขยายคลองบางสะพาน (27 ธ.ค. 60)

ออกอากาศ: 27 ธันวาคม 2560

ตอนที่ 45 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย อ. บางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำดูงานการขุดขยายคลองบางสะพาน (27 ธ.ค. 60)