สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 48 7 ทศวรรษการทรงงานแห่งการพัฒนา ตอนที่ 2 (27 ธ.ค. 60)

ออกอากาศ: 27 ธันวาคม 2560

ตอนที่ 48 7 ทศวรรษการทรงงานแห่งการพัฒนา ตอนที่ 2 (27 ธ.ค. 60)