สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 49 ชีวิตเริ่มที่ศูนย์ ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (25 ม.ค. 61)

ออกอากาศ: 25 มกราคม 2561

ตอนที่ 49 ชีวิตเริ่มที่ศูนย์ ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (25 ม.ค. 61)