สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 51 เศรษฐกิจพอเพียงจากปรัชญาสู่การปฏิบัติ (25 ม.ค. 61)

ออกอากาศ: 25 มกราคม 2561

ตอนที่ 51 เศรษฐกิจพอเพียงจากปรัชญาสู่การปฏิบัติ (25 ม.ค. 61)