สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นงณภรรต เจนศรี
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 11:22

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า กนกพร เรืองอ่อน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 15:33

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า พระครูวิบูลธรรมานุยุต
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 10:05

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายประพจน์ ชิ้นขุนทด
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 8:50

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายธเนศ มณีกุล
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 14:40

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า สาโรช เจริญสวัสดิ์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 11:29

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า สาโรช เจริญสวัสดิ์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 11:28

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายโชติรัตน์​ โกมารทัต
วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 15:02

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศโท ทศพล พยุงวงษ์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 14:05
<< < 1 > >>