สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ลงณ ศาลาดุสิตาลัยพระตำหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อเวลา ๑๖.๒๐น. วันที่ ๔ธันวาคมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พล.อ.สุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะบุคคลต่างๆทั้งหมด ๗๘๐ คณะจำนวน ๒๓,๖๙๖ คนเข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ธันวาคม๒๕๕๐

รองราชเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับกล่าวบังคมทูลและถวายรายงานว่า

"ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกคณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจนิสิตนักศึกษาพ่อค้าประชาชนและผู้แทนมูลนิธิสมาคมสโมสรองค์กรต่างๆรวม๗๘๐ คณะจำนวน๒๓,๖๙๖คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในอภิรักษ์ขิตสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่งในวโรกาสนี้พล.อ.สุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามของผู้ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ"

จากนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพเพื่อเป็นการถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลความว่า

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมณอภิรักษ์กิจจะมหามงคลกาลคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๘๐พรรษาวันที่ ๕ธันวาคมพุทธศักราช ๒๕๕๐นี้ข้าพระพุทธเจ้าพล.อ.สุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติยินดีเป็นล้นพ้นที่ได้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีในใต้เบื้องพระยุคคลบาทอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาธิการและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอีกทั้งรู้สึกปิติปราโมทย์ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยทรงหายจากพระอาการประชวรและไร้ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งปวงทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญในราชสมบัติอันเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดมานับเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้ถือกำเนิดมาภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร

การที่ราษฎรตลอดพระราชอาณาเขตประเทศไทยมีความผาสุขสวัสดีบ้านเมืองมีความร่มเย็นก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบุญญาบารมีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงสถิตย์มั่นในธรรมแผ่ปกเกล้าปกกระหม่อมโดยถ้วนหน้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเมตตารักใคร่ปรารถนาให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขทรงพระกรุณาปรารถนาให้ประชาราษฎร์พ้นทุกภัยทรงยินดีในความสุขความเจริญของเหล่าพสกนิกรทรงพระบรมราชวินิจฉัยโดยถ่องแท้แก้ไขปัญหาทุกอย่างของประเทศและประชาชนลุล่วงไปด้วยดีทรงมีขันติความอดทนอันยอดเยี่ยมทรงปฏิบัติต่อราษฎรโดยเสมอหน้าก่อให้เกิดความผาสุขร่มเย็นทุกแห่งหนเกิดเป็นความจงรักภักดีสำนึกมั่นในพระมหากรุณาธิคุณแน่นแฟ้นยาวนานมาถึงบัดนี้

เนื่องในมหามงคลสมัยที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐พรรษาในพุทธศักราช ๒๕๕๐นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งสัตยาธิษฐานจะปกปักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติและจงรักภักดีเทิดทูลราชบัลลังก์ด้วยชีวิตจะสนองพระราชปณิธานอันประเสริฐบริสุทธิ์โดยเต็มความสามารถพร้อมทั้งขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาให้ทรงพระเกษมสุขปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตรายทุกประการขอเทวานุภาพแห่งปวงเทพทั้งหลายอันปกปักษ์รักษาพระราชอาณาจักรอภิบาลบำรุงให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยธำรงค์มไหศวรรยาธิปัตย์ยิ่งยืนนานพระบารมีแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงค์หมายสิ่งใดขอจงสัมฤทธิ์จงสถิตย์สถาพรเป็นร่มฉัตรคุ้มครองปกเกล้าชาวไทยตลอดจิรัฐิติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสดังต่อไปนี้

ก็ขอขอบใจนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวคำอวยพรและขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มามาเยี่ยมและมาให้พรทำให้มีกำลังใจความจริงการที่ท่านมานี้เป็นการให้กำลังใจที่บอกว่าดูแข็งแรงดูมีอนามัยที่ดีความจริงไม่ใช่ความดีของแพทย์เป็นความดีของเราที่ตั้งใจที่จะให้แข็งแรงเพื่อที่จะต้อนรับท่านได้ถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะแข็งแรงที่จะต้อนรับท่านก็จะมาต้อนรับท่านไม่ได้เพราะว่าเดินก็เดินขานำไปข้างหน้าข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันไปข้างหลังไม่ค่อยยอมสามัคคีต้องสามัคคีและก็ได้พูดเมื่อวานซืนนี้ว่าทหารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคี

เหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วอีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างคราวนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกล้มซึ่งถ้าไม่สามัคคีก็บอกแล้วว่าประเทศจะประสบความหายนะไม่ได้ใช้คำว่าหายนะแต่ก็คล้ายกันว่าถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปรองดองกันประเทศชาติล้มถ้าล้มก็ผลของการล้มนั้นมีหลายอย่างถ้าทางกายก็ร่างกายกระดูกหักและต้องเข้ารักษาบางทีรักษานานๆไม่มีสิ้นสุด

ถ้าไม่ระวังประเทศชาติก็ล่มเมื่อล่มเราจะไปอยู่ที่ไหนล่มก็หมายถึงว่าลงไปจมล่มจมถ้าเราไม่ระวังประเทศชาติล่มจมล่มจมก็หมายความว่าล่มลงไปในทะเลเพราะว่าเมืองไทยก็ติดทะเลถ้าล่มไปล่มมาก็ลงทะเลและสมัยนี้เขาก็ขู่กันว่าน้ำทะเลจะขึ้นแล้วก็เพราะว่าอากาศมันร้อนแต่ทำไปทำมาก็ไม่ได้ร้อนจริงมาตั้งแต่ต้นธันวาฯนี้คนบ่นว่าอากาศเย็นอากาศหนาวก็ไม่รู้จะเชื่อใครว่าตอนนี้จะหนาวหรือจะร้อนแต่ว่าคำว่าร้อนร้อนจริงๆคือเหงื่อออกร้อนเดือดร้อนจะเดือดร้อนมากกว่า

ทุกคนที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็จะเดือดร้อนภาษาไทยเขาใช้คำว่าเดือดร้อนร้อนแล้วเดือดน้ำเดือดมันร้อนอากาศร้อนก็อากาศทำให้เราไม่สบายถ้าไม่สบายแล้วอยู่ไม่ค่อยได้ที่อากาศร้อนก็เพราะว่าอากาศมันเจอความร้อนของพระอาทิตย์ซึ่งเมืองไทยก็เคราะห์ดีอยู่เหมือนกันว่าอากาศร้อนไม่ได้เย็นไม่ได้เย็นเหมือนอเมริกาเดี๋ยวนี้ที่อเมริกากำลังเดือดร้อนเพราะอากาศเย็นอากาศหิมะตกซึ่งตามปกติไม่น่าจะตกอย่างนี้แต่ว่าอเมริกากำลังร้อนเดือดร้อนในความเย็น

เมืองไทยนี้ก็มีความเดือดร้อนด้วยความเย็นเหมือนกันแต่ว่าพูดว่าเดือดร้อนเราก็พูดถึงว่าเมืองไทยบ่นว่าเดือดที่จริงไม่ได้เดือดแต่คนน่ะเดือดคนมันทำเดือดทำให้คนเดือดร้อนแล้วเวลาเดือดร้อนมันไม่สบายน้ำเดือดถึงจะมีประโยชน์ต้มขายได้แต่ว่าถ้าเดือดเฉยๆไม่มีประโยชน์ทำให้คนเดือดร้อนสิ้นเปลืองเปล่าๆแล้วก็เมื่อคนทำให้เดือดร้อนที่ว่าสิ้นเปลืองเปล่าๆแล้วก็บ่นบ่นว่าประเทศลุกเป็นไฟก็ต้องระวังไม่ให้ลุกเป็นไฟเพราะว่าจะทำให้ล่มจมล่มจมอย่างนี้ที่ต่างประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยจะล่มจะจมความจริงยังไม่ล่มและไม่จมแต่ถ้าไม่ระวังก็จะล่มจม

ฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังหรือทุกวันนี้ไม่ปรองดองกันเมื่อไม่ปรองดองไม่ปรองดองก็มีรูก็จะล่มก็จะล่มจมลงไปที่จริงพยายามจะอุดช่องไว้อย่างมากเช่นน้ำจะท่วมก็ปิดกั้นไม่ให้น้ำท่วมแต่ที่เขาทำน้ำจะท่วมก็ต้องสูบน้ำออกไปใส่ในทะเลทะเลก็มีน้ำมากเกินไปน้ำก็ล้นเข้ามาในพื้นแผ่นดินแล้วประเทศชาติก็ล่มจมฉะนั้นการป้องกันไม่ให้ล่มจมจะต้องระวังไม่ให้น้ำขึ้นมากเกินไปซึ่งถ้าน้ำขึ้นมามากเกินไปก็ต้องแก้ไขจะแก้ไขนี่มีหลายวิธีจะต้องทำเขื่อนแต่ว่าเขาด่ากันว่าถ้าทำเขื่อนเท่ากับประเทศจะจมจมในน้ำเพราะว่าตั้งเขื่อนน้ำก็ต้องขังเอาไว้

แต่ว่าการขังน้ำโดยใช้เขื่อนมันมีหลายวิธีซึ่งบางทีไม่เข้าใจทำเขื่อนน้ำก็ท่วมบางแห่งแต่ถ้าหากว่าทำเขื่อนแล้วไม่ระวังไม่ได้บริหารเขื่อนนั้นให้ดีมันก็อาจจะทำให้น้ำท่วมอย่างที่เคยพูดถึงเขื่อนป่าสักฯเขื่อนป่าสักฯนี้ถ้าไม่ได้ทำถ้าไม่ได้ทำก็จะเสียเงินเป็นพันล้านทุกปีแล้วก็เสียเงินอย่างนี้แล้วไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวนี้ที่ได้ทำป่าสักมาทุกปีมีผลดีคือทำการเกษตรกสิกรรมได้ผลแล้วเมื่อได้ผลแล้วก็ได้รายได้ถ้าไม่ได้ผลก็จะต้องก็จะต้องนี่เขา (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสถึงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรฯ) น้ำท่วมทุ่งนี่อย่างนี้น้ำท่วมทุ่งหรือนี่เหมือนพ่อเขาพูดมากปู่พูดไม่มาก

แต่เวลาพูดเขาก็ว่าบ้างพูดมากหาว่าน้ำท่วมทุ่งไอ้น้ำท่วมทุ่งนี่มันไม่ดีเพราะว่าเวลาท่วมทุ่งได้ทุ่งนั้นทำอะไรไม่ได้พืชผลต่างๆก็เน่าแล้วก็ถ้าพืชผลเน่าก็เท่ากับทำให้ทำลายพืชผลนั้นซึ่งตามปกติพืชผลขึ้นมาสามารถที่จะขายได้แต่พืชผลที่เน่าขายไม่ได้พืชผลที่เน่าทำให้เสียหายแต่ที่ปลื้มใจที่ป่าสักฯนี่น้ำท่วมมีบ้างแต่น้อยมากคือว่าแต่ก่อนนี้ทุกปีต้องเสียเงินเป็นพันล้านสำหรับแก้ไขเรื่องน้ำท่วมเสียหายไปพันล้านไม่มีรายได้เลยมีแต่รายจ่ายถ้ามีรายได้ก็ไม่เป็นไรน้ำท่วมที่เวลามีน้ำท่วมขึ้นมาความจริงก็มีรายได้เพราะว่าอย่างเช่นข้าวถ้าไม่มีน้ำก็แห้งแห้งผากไม่มีผลแต่อย่างไรไม่มีผลอย่างนั้นยังงอกออกมาได้ก็ยังมีข้าว

แต่อย่างถ้าข้าวถูกท่วมและเน่าต้องเสียข้าวนั่นเสียไม่ได้ผลมีแต่ทางเสียไม่มีทางได้ฉะนั้นการที่ทำเขื่อนแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมก็มีจ่ายเงินสำหรับค่าทำเขื่อนแล้วก็มีเสียหายเล็กน้อยจนถึงเดี๋ยวนี้เมืองไทยก็มีรายได้มากกว่ารายจ่ายแต่ถ้าไม่ได้ทำโครงการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้แล้วอย่างนี้เราก็อยู่ไม่ได้อันนี้พูดพูดเป็นปริศนาว่าถ้าไม่มีรายได้ก็ไม่มีรายจ่ายเขาว่าถ้าไม่มีรายได้ก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเพื่ออยู่ดีมีแต่ต้องจ่ายสำหรับป้องกันน้ำท่วมเท่านั้นป้องกันแล้วไม่มีกำไรเลยมีแต่เสียฉะนั้นก็ที่คนเขาว่าทำโครงการแล้วก็เสียจริงเสียเสียเงินแต่ว่าไม่เสียผลประโยชน์

ฉะนั้นก็ต้องคิดดีๆว่าที่ได้ทำโครงการนั้นก็มีจุดประสงค์ที่จะให้มีรายได้แต่ถ้าพูดอย่างที่เขาพูดจ่ายเงินเยอะแยะที่จ่ายแยะแต่ว่าไม่ได้เสียเพราะว่ามีรายได้เวลาพูดกลับไปกลับมาอย่างนี้ท่านก็งงท่านมองหน้าว่าเอ๊ะจะไปไหนไปนี่ต้องทำโครงการนี้อะไรก็ตามจะต้องมีเหตุผลก็ต้องบริหารงานการให้ดีพูดถึงบริหารข้างหน้านี้ก็มีฝ่ายที่จะเป็นรัฐบาลรัฐบาลก็คือการบริหารแต่ว่าบริหารนี้มีทุกอย่างบริหารโครงการบริหารกิจการต่างๆบริหารการเงินทุกอย่างจะต้องบริหารดีๆฉะนั้นก็ถ้าไม่บริหารก็ล่มจมแต่คนที่ไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารมีแต่ตำหนิติเตียนว่าไม่ทำที่จริงฝ่ายบริหารเขาก็ทำคนที่ติเตียนนั้นก็เป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยตรงข้ามมีแต่ทำลาย

ฉะนั้นที่มาเมื่อ๒-๓วันนี้ชักกลุ้มใจที่ฟังวิทยุเขาพูดพูดว่าเมืองไทยนี้ไม่ก้าวหน้าเลยแต่ความจริงก็ก้าวหน้าถ้าไม่ทำอะไรเลยป่านนี้ก็ล่มจมแล้วถ้าไม่ทำก็ล่มจมเหมือนเวลาน้ำท่วมล่มจมนี่พูดถึงน้ำมากเกินไปแล้วเดี๋ยวหาว่าพูดน้ำท่วมทุ่งแต่ว่ายังไงก็ตามต้องพูดวันนี้ตั้งใจจะต้องพูดว่าถ้าไม่ทำอะไรทำแต่พูดก็จะไม่ดีก็พูดมามากแล้วในทางที่คล้ายๆปรามไม่ให้พูดแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ท่านเงียบหมดทุกคนเงียบก็หมายความว่าท่านก็ตั้งใจจะไม่พูดเราก็เห็นว่าท่านไม่พูดเราก็จะไม่พูดแต่ก็พูดมากแล้ว

แล้วก็ยังไงก็ตามก็จะต้องอธิบายว่าไปเข้าโรงพยาบาลนี้เข้าๆออกๆเข้าๆออกๆหนังสือพิมพ์ก็ลงวันนี้เข้าแต่งสีชมพูออกมาแต่งสีฟ้าเขาเหมือนตำหนิติเตียนว่าทำไมเปลี่ยนก็เข้าๆออกๆก็ต้องเปลี่ยนบ้างถ้าเข้าๆออกๆแล้วแต่งเครื่องแบบมันก็น่าเบื่อน่าเบื่อเขาก็อย่างท่านนายกฯแต่งเครื่องแบบท่านก็บอกน่าเบื่อโอ๊ยน่าเบื่อเบื่อหน้าแล้วถ้าเบื่อหน้าก็ไล่ออกซิไล่เขาแต่ท่านนายกฯไม่ได้ยินเดี๋ยวหาว่าท่านนายกฯเดี๋ยวนี้แก่แล้วเขาว่าแก่ที่จริงหนุ่มหนุ่มนิดเดียวของเราหนุ่มแบบพรุ่งนี้อายุจะ๘๐

ไม่นึกเลยว่าจะถึงอายุ ๘๐ ๘๐มันก็ใครจะว่าแก่ก็ไม่ว่าใครตำหนิว่าแก่ไม่ว่าเพราะว่าแก่จริงๆแต่คนที่อายุ ๖๐ไม่แก่แต่ว่าท่านนายกฯก็น่าเบื่อน่าเบื่อเพราะว่าเจอทีไรก็แต่งเครื่องแบบขาวแล้วก็ความจริงควรจะแต่งสีอื่นบ้างของเราวันนี้ไม่มีขาวสีขาวสีเหลืองแล้วเนคไทเป็นสีเหลืองมีสีชมพูด้วยก็หมายความว่าเราก็แก่แล้วแต่ไม่อยากแต่งตัวให้น่าเบื่อวันนี้ก็เตรียมเสื้อคล้ายๆท่านองคมนตรีเสื้อเชิ้ตขาวและก็เสื้อไม่ใช่ท่านองคมนตรีประธานเสื้อสีน้ำเงินแก่เราก็แต่งสีเทาที่จริงแต่งอย่างงี้ก็ไม่น่าเบื่อแต่ยังมีเนคไทสีเหลืองให้เก๋หน่อยยังดีไม่ได้ใส่สีชมพู

แต่วันนั้นใส่สีชมพูโหก็ตื่นเต้นเวลาใส่สีชมพูแล้วก็ใส่สีเขียวใส่สีอะไรก็ได้สีแดงก็ยังได้สีแดงนี่เป็นกาลกิณีของเราคนที่ว่าเป็นกาลกิณีของเราไม่น่าจะใช้นี่ยังไงตั้งแต่แม่ท่านเกิดวันอาทิตย์ท่านก็สีแดงพี่สาวก็เกิดวันอาทิตย์พี่ชายก็เกิดวันอาทิตย์ก็หมายความว่าเป็นสีแดงคนที่รับใช้ก็เกิดวันอาทิตย์ทุกคนเลยยังดีทองแดงนี่ดีไม่ได้เกิดวันอาทิตย์เขาเกิดวันเสาร์เป็นสีม่วงทองแดงสีม่วงเราก็ไม่เดือดร้อนแต่สีม่วงก็ดีวันก่อนนี้ใส่สีม่วงก็เลยใส่ได้ทุกอย่างไม่เหมือนท่านนายกฯใส่เครื่องแบบขาวทุกวันทุกครั้งมันน่าเบื่อก็จริงน่าเบื่อแต่ว่าท่านเรียบร้อยแล้วก็แต่งขาวท่านทำงานได้ดีก็เลยถ้าทำงานได้ดีก็ไม่น่าเบื่อ

ท่านผู้หญิงแต่งสีเหลืองสีเหลืองแต่เหลืองอ๋อยสีเหลืองความจริงตามเรื่องต้องเป็นสีค่อนข้างเหลืองอ่อนมากอย่างวันเมื่อวานนี้ใส่สีเหลืองสีเหลืองอ่อนนั่นน่ะเป็นสีเหลืองที่ถูกต้องเพราะว่าเป็นสีเหลืองที่สว่างของพระจันทร์ก็บรรยายนี่เขาให้มีกระต่ายอยู่ด้วยก็เลยเป็นสีเหลืองที่ถูกต้องแต่มาพูดบอกว่าท่านนายกฯแต่งขาวนี่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าวันจันทร์ก็เป็นสีขาวก็มีเพราะฉะนั้นก็จะบอกใครมาบอกว่าท่านนายกฯน่าเบื่อมาบอกว่าน่าเบื่อน่าเบื่อไม่ได้แต่งสีขาวสวยมากดีมากแล้วทำงานอะไรก็คล่องแคล่วไม่ใช่ไม่ใช่ทำงานไม่ดีทำงานดีสีขาวก็หมายความว่าหมดจดดี

แล้วก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่คนเขาตำหนิเมื่อปีที่แล้วไปบอกว่านายกฯอายุมากก็เปรียบเทียบกับนายกฯเก่านายกฯเก่านั่นน่ะเขาเด็กกว่าแต่ไม่เท่าไหร่ก็แก่นายกฯกำลังดี 60 กว่าๆก็กำลังดีไม่เหมือนเราเราแก่เกินไปเราแก่แล้วก็นี่ท่านประธานองคมนตรีก็ยิ้มๆบอกว่าท่านก็แก่กว่าแต่ท่านเก่งท่านแก่กว่าท่านก็แข็งแรงท่านแข็งแรง 80 กว่ากำลังดีพรุ่งนี้ข้าพเจ้าก็จะ 80 กำลังหนุ่มกำลังแข็งแรงคนอื่นไม่แข็งแรงยังไม่ 80 พูดถึง 80 ก็มีอยู่ว่าพี่สาวอายุ 84 ท่านค่อนข้างจะแก่

แล้วเมื่อวานนี้เราไปเยี่ยมที่จริงควรมาพักที่สวนจิตรฯนี่แต่ท่านไม่สบายก็ไม่สบายอยู่มากก็ต้องไปให้กำลังใจท่านวันนี้ก็ไปไม่ได้เพราะว่ามีงานพรุ่งนี้ก็ไปไม่ได้มะรืนนี้ก็ไปไม่ได้แต่ว่าต้องไปเยี่ยมท่านไม่สบายแต่ว่ามีอยู่ว่าประชาชนไปเยี่ยมอยู่มากมายที่โรงพยาบาลมีประชาชนไปเยี่ยมเต็มลานห้องชุมนุมเต็มก็เลยทำให้สบายใจว่ามีคนเอาใจใส่คนที่ไม่สบายให้กำลังใจวันนี้ต้องชมคนไทยว่าคนไหนไม่สบายก็ให้กำลังใจเพราะว่าคนไหนไม่สบายรู้ว่ามีคนเอาใจใส่ก็สบายอย่างที่ไปเข้าโรงพยาบาลไม่รู้ตัวว่าไม่สบายเขาหาว่าเราจะแย่ก็ดูแล

คนเขาว่าว่าพิการที่สมองสมองเราเราก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรทำไปทำมาบอกว่าเป็นที่ลำไส้เขาบอกว่าพิการหรือป่วยที่ลำไส้เขาก็หาใหญ่ตามธรรมดาลำไส้ที่พิการเขาจะดูทางซ้ายแต่ทำไปทำมากลับดูว่าเป็นพิการทางขวาขวาของเราเขาก็ดูทางซ้ายทางซ้ายไม่มีอะไรเขาก็เคาะใหญ่เคาะมาไม่เป็นไรแท้จริงเป็นทางขวาเขาก็บอกว่าประหลาดว่าพิการทางขวาเรานึกว่าตัวเราเป็นประหลาดเวลาดูว่าป่วยทางไหนก็มาดูว่าป่วยทางขวาก็แล้วไปแต่ทีหลังทำไปทำมาก็เรียบร้อยดูแล้วไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วเขาก็บอกว่าเป็นที่สมองเป็นที่สมองไม่ใช่ของเราเป็นที่สมองของหมอเพราะว่าพิการที่จริงพิการที่สมองของหมอแล้วเสร็จแล้วไปเข้าเครื่องในเครื่องทำโป๊งๆๆว่าไม่เป็นอะไรไม่มีพิการก็เลยออกจากโรงพยาบาลดีกว่าถ้าอยู่ในโรงพยาบาลจะพิการจริงๆ

เพราะว่าอยู่โรงพยาบาลนี่แย่เกือบจะเปลี่ยนโรงพยาบาลเปลี่ยนไปโรงพยาบาลที่อยู่ฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งโน้นจะเป็นบ้าแล้วก็นึกไปไปดูว่าทำไมเป็นบ้าเป็นบ้าเพราะน้ำมันจะท่วมน้ำจะท่วมน้ำมันขึ้นเลยขึ้นไปขึ้นมาแล้วใครมาบอกว่าน้ำจะท่วมแต่น้ำไม่ท่วมเพราะมีโครงการมีโครงการที่พระประแดงแต่ถ้าพูดไปพูดมาเขาเอาเรือของกองทัพเรือเขาสร้างมีเรือใหญ่เขาบอกว่าให้ไปเรือนี้ก็เลยเอาเรือนั้นมาจอดเรือสวยด้วยก็เลยร่ำลือกันใหญ่ว่าพรุ่งนี้จะเสด็จฯเรายังไม่ไปเพราะว่ามีงานมีงานตลอดปีตลอดทั้งเดือนก็เลยต้องปฏิเสธเขาบอกว่าไม่ใช่พรุ่งนี้มะรืนนี้สิไปบอกว่าจะไปจะไปเยี่ยมโครงการที่พระประแดงบอกว่ายังไม่ไปไม่เชื่อแต่ทำไปทำมาก็เชื่อเรือไม่เอามาแล้วไม่งั้นเอาเรือมาจอดให้เราไป

เราก็เลยบอกว่าเรือนี่ใช้น้ำมันเปลืองน้ำมันเหมือนกันแต่เราจะใช้ไบโอดีเซลเขาบอกว่าใช้ไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้เราไม่ไปแต่เรือที่เป็นเรือแท็กซี่เขาใช้ไบโอดีเซลได้เดี๋ยวนี้กำลังพัฒนาไบโอดีเซลเพราะว่าถ้าใช้ดีเซลเปลืองแล้วก็ดีเซลมันจะหมดโลกแล้วแต่ไบโอดีเซลแบบฝรั่ง ๑๐เปอร์เซ็นต์หมายความว่าไบโอเพียง ๑๐เปอร์เซ็นต์เราไม่ยอมเราจะใช้ไบโอดีเซล ๑๐๐เปอร์เซ็นต์หมายความว่าดีเซลแบบไบโอแบบพืชใช้ ๑๐๐เปอร์เซ็นต์อย่างคราวก่อนนี้ไปแล้วก็นายกฯใช้ไบโอ ๑๐๐เปอร์เซ็นต์ไบโอใช้น้ำมันแบบแก๊สโซฮอล์๑๐๐เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ ๑๐เปอร์เซ็นต์อย่างที่เขาใช้ขึ้นภูเขาขึ้นตรงเขื่อนขึ้นชันเขาก็ไปได้ดีรถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์แบบของเราก็ขึ้นได้ดีแต่ว่ามาถึงนี้น้อยหน่อยราคาถูกกว่าถูกกว่าดีเซลเดี๋ยวนี้ก็ใช้ดีเซลแบบแก๊สโซฮอล์

มาตอนนี้จะใช้ดีเซลแบบน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์ม ๑๐๐เปอร์เซ็นต์จะใช้ได้ไม่ต้องใช้ดีเซลสั่งมาจากเมืองแขกคือถ้าเราใช้ดีเซลจากเมืองแขกอีกหน่อยก็หมดอีกหน่อยหมดเดี๋ยวนี้เขาก็มีเขาก็ไม่ใช้แต่จะเก็บเอาไว้สำหรับมาขายให้เราเราต้องเสียแพงๆเราจะใช้ไบโอดีเซลแบบน้ำมันปาล์มที่เราปลูกเองเราปลูกเองอาจจะมีน้อยหน่อยก็ใช้น้อยอย่าไปฟุ่มเฟือยใช้มากเกินไปน้ำมันใช้น้อยๆหน่อยแต่เราจะมีใช้ปลูกต้นปาล์มแล้วมาทำเชื้อเพลิงต้นปาล์มมาทอดปลาทอดอะไรต่างๆได้แล้วก็มาใส่ในรถดีเซลได้ใช้แล้วก็ใช้ได้มันวิ่งช้าหน่อยวิ่งช้าก็ไม่เป็นไรเราอย่าเร่งรีบชีวิตอย่าให้เร่งรีบมากเกินไปแต่ราคาก็ถูก

ฉะนั้นคือหลักว่าใช้ของราคาไม่แพงเกินไปอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับไฮสปีดดีเซลแต่ก็ไปได้ก็ขอให้คิดว่าทำอะไรต้องประหยัดคนก็ว่าประหยัดประหยัดดีกว่าไม่มีเลยถ้าไม่มีถ้าไม่มีดีเซลเราก็ต้องไปซื้ออยู่ดีเราไปซื้อก็มี ๒แห่งที่เขาขายเป็นสำคัญก็คือของแขกของฝรั่งของฝรั่งก็คืออเมริกันเขาไม่ของอเมริกันเขาไม่ค่อยขายเขาบอกเขาไม่มีแท้จริงเขามีเยอะแต่ว่าเขาไม่ขายเพราะว่าเขาเก็บเอาไว้มาขายให้เราแพงๆที่จริงน้ำมันจะเป็นดีเซลหรือน้ำมันเบนซินมันราคาไม่ถึงที่เขาขายกันจนกระทั่งเขาแย่เพราะว่าเขาขายแพงเหลือเกินเลยขายไม่ได้ขายไม่ออกบางทีต้องลดราคาเราซื้อน้ำมันราคาถูกของเราเองถูกกว่าของฝรั่งของแขกแล้วก็อาจจะคุณภาพกำลังน้อยกว่าดีเซลที่ขุดจากดิน

แต่ที่จริงที่ขุดจากดินนั้นราคาไม่น่าจะแพงอย่างนั้นแต่เราก็โลภอยากได้น้ำมันที่มีกำลังก็เลยยอมเสียเงินเสียเงินซึ่งเราควรจะไปใช้อย่างอื่นฉะนั้นการที่เราเสียรู้ทั้งฝรั่งทั้งแขกเสียเงินให้เขาฝรั่งกับแขกเขาได้เงินเยอะๆก็ไปซื้ออาวุธเขาสลับสู้รบกันเองอิรักเขาก็มีน้ำมันมากแต่ว่าเขาไม่ขายเขาไม่ขายก็ขายไม่ได้ไม่มีโรงที่จะกลั่นก็ขายให้เราแล้วเราเอามากลั่นแล้วเราก็ขายให้แขกแต่เขาซื้อในราคาถูกเขาขายในราคาแพงไอ้นี่มันไม่ค่อยถูกหลักของการค้าการค้าที่รัฐบาลมีผู้เชี่ยวชาญการค้าต้องขายอะไรให้ราคาแพงจะได้มีกำไรแล้วซื้อราคาถูก

แต่เราทำตรงข้ามเราซื้ออะไรราคาแพงขายราคาถูกอย่างนี้เราแย่เพราะเราไม่มีไม่มีทางที่จะขายอะไรราคาแพงเพราะบอกอู้..เขาขาดทุนเวลาไปที่ร้านบอกผมขาดทุนเป็นเสียงภาษาแขกเสียงภาษาจีนภาษาฝรั่งเขาต้องบอกเขาขาดทุนถ้าเราขายในราคาแพงโห..มันแพงเกินไปแล้วก็เลยซื้อไม่ได้เขาบอกเขาซื้อไม่ได้เพราะว่าเวลาจะซื้อเขาเขาก็ขายไม่ได้เขาขาดทุนที่จริงเราคนไทยนี่เราใจดีเกินไปเรายอมขาดทุนความจริงถ้าเราขายอะไรไม่ให้ขาดทุนซื้ออะไรไม่ให้ขาดทุนเรารวยเมืองไทยนี่รวยแต่ว่าเราใจดีเกินไปต่างประเทศเขาบอกเขาขาดทุนลงท้ายก็เชื่อเขาไม่ดีเราขาดทุนไม่ได้

ไม่รู้รัฐบาลชุดนี้จะซื้ออะไรขายอะไรให้ขาดทุนหรือเปล่าแต่ก่อนนี้ขาดทุนเสมอฉะนั้นเราจะต้องพยายามที่จะทำอะไรที่เราไม่ขาดทุนคือทำเองต้องทำเองแล้วที่รัฐบาลสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงนี้หมายความว่าเราไม่ทุกข์ว่าเขาจะว่าว่าเราเอากำไรมากเกินไปเราไม่เอากำไรมากเราไม่ทำให้ขาดทุนเราไม่ทำให้มีกำไรมากเกินไปเพราะเราขายเราขายกันเองก็กันเองก็ไม่ต้องขายแพงกันเองไม่ต้องซื้อแพงฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าขาดทุนขาดทุนก็ขาดทุนแต่ว่าขาดทุนกำไรของเราเองกันเองนี่พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงมาหลายปีแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจกันเพิ่งมาเข้าใจซักเดือนหนึ่งสองเดือนนี่

ฉะนั้นก็ขอให้ไปศึกษาต่อในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงคืออะไรไม่ใช่เพียงพอคือว่าไม่ได้หมายความว่าให้ทำกำไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองทำกำไรก็ทำถ้าเราทำกำไรได้ดีมันก็ดีแต่ว่าขอให้มันพอเพียงถ้าท่านเอากำไรหน้าเลือดมากเกินไปมันไม่ใช่พอเพียงนักเศรษฐกิจเขาว่าพระเจ้าอยู่หัวฯนี่คิดอะไรแปลกๆก็แปลกสิขายไม่ให้ได้กำไรซื้ออะไรไม่ขาดทุนเป็นเศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ต้องหน้าเลือดแล้วไม่ใช่จะมีกำไรมากเกินไปหรือน้อยเกินไปให้พอเพียงไม่ใช่เรื่องของการค้าเท่านั้นเองเป็นเรื่องของการพอเหมาะพอดีเราทำพอเหมาะพอดีก็ดีพูดไปพูดมาเรื่องเดี๋ยวก็จะเกิดเอา

เราสร้างเรือเราสร้างเรือให้พอเพียงเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งนั่นน่ะมันไม่พอเพียงมันเล็กเกินไปยังเล็กเกินไปก็อาจจะควรจะใหญ่กว่าหน่อยแต่ถ้าใหญ่เกินไปไม่พอเพียงถ้าเล็กเกินไปก็ไม่พอเพียงเรือที่เขาจะทำเรือดำน้ำเรือดำน้ำดำลงไปไปปักเลนเลยไอ้นี่เขาโกรธเดี๋ยวเขาโกรธเอาว่าเรือแล่นๆไปดำน้ำไม่พอใครมาเครื่องบินเห็นแจ๋วเลยต้องไปจมเลนถึงจะไม่เห็นแล่นๆไปปักเลนถ้าอยากไปที่ๆลึกก็ไปอยู่นอกเส้นก็รู้สึกว้าเหว่ไกลกันไอ้เรือดูแลใกล้ฝั่งนี่ดีกว่าแต่ลำที่เราทำเราสร้างก็ใช้ได้ดีแล้วแต่ที่ควรจะสร้างต่อไปให้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้หน่อย

แต่ตอนนี้คงไม่มีเงินแล้วต้องใหญ่กว่าหน่อยเพราะว่าถ้าไม่ใหญ่พอจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องแต่ว่านี่พูดกลายเป็นราชการลับถ้าพูดราชการลับว่าเรือที่ควรจะซื้อคือเรือของรัสเซียเรือที่เขาสร้างใหม่ใหญ่กว่าที่เราสร้างไม่มากนั่นจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าซื้อของรัสเซียราคาไม่ถึงครึ่งของเยอรมันของอเมริกันอเมริกันก็โกรธแน่เราไปซื้อของรัสเซียลองไปดูลองไปดูเรือของรัสเซียแต่เขาอาจจะไม่ขายให้ก็ได้ลงท้ายทำไมทำมาเขาอาจจะขายในราคาแพงแต่ความจริงก็ควรจะขายเราขายเราไปขอเขาดูมันของรัสเซียดีจริงๆแต่รู้ไม่ได้เดี๋ยวเขาขายให้เราลำโปเกโปเกก็ได้

เนี่ยพูดความลับราชการแต่เมืองไทยความลับราชการก็เผยเรื่อยเผยความลับราชการก็ไม่รู้ละทองแดงคือถ้าเผยความลับราชการก็อาจจะดีก็ได้เพราะว่าความลับราชการก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดียังไงก็จะทำอะไรก็มาเผยกันหมดก็ได้ทุกกองทัพกองทัพเรือก็เรือดำน้ำกองทัพอากาศก็มีเรืออะไรสมัยใหม่แต่เดี๋ยวนี้เกิดจะมาซื้อลำนิดเดียวแต่ราคาแพงเหมือนเราลำใหญ่แต่ตอนนั้นจะซื้อลำใหญ่ราคานิดเดียวเหมือนลำเล็กแต่ว่าแต่ก่อนจะซื้อเครื่องบินลำใหญ่เหมือนในราคาของลำเล็กก็ชอบกลอยู่นะก็รัสเซียเหมือนกันทำไปทำมาจะซื้อเรือรัสเซียเรือบินรัสเซียเราไม่เห็นด้วยแต่จะซื้อเรือน้ำรัสเซียก็น่าใช้

กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศก็ได้ชวนกันซื้อเครื่องบินอย่าซื้อเรื่องบินรัสเซียซื้อเรือรัสเซียไม่อย่างนั้นจะชนกันเรือของรัสเซียเรือน้ำของรัสเซียเข้าใจว่าดีเรือบินของรัสเซียเข้าใจว่าใช้ไม่ได้ลองไปดูก็ว่านี่นานๆทีได้พบกันก็ต้องปรารภว่าอะไรควรจะทำไม่ควรจะทำเรือบินก็ตกลงกันแล้วแต่ถึงเวลาได้เรือบินมาก็น่าจะล้าสมัยแล้ว 2 ปีกว่าจะได้ 2 ปีคงล้าสมัยแล้วเรือบินไม่ใช่รัสเซียเรือบินของสวีเดนก็ดูดีเพราะว่าลำมันไม่ใหญ่กองทัพบกก็จะไปซื้อรถล้าสมัยล้าสมัยเหมือนกันเอ้อคนไทยนี่ชอบซื้ออะไรล้าสมัยแต่เอามาเล่นก็ดีเหมือนกันรถถังล้าสมัยแต่เมืองไทยนี่ใช้รถถังทันสมัยมันใช้ไม่ได้มันจมเลน

จมเลนแล้วก็ถ้าจมเลนปั๊บมันก็หมดสมัยมันลำบากที่จะซื้อเดี๋ยวนี้จะซื้อรัฐบาลก็หมดสมัยแล้วอีกหน่อยก็หมดสมัยอีกไม่กี่เดือนก็หมดสมัยเอาไว้ให้รัฐบาลใหม่เขาซื้อเขาซื้อรถถังรถอะไรแต่อย่างนี้แนะนำการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์กลางที่ประชุมนี้ที่ประชุมนี้ก็ใหญ่กว่าสภาฯนะมีคนมากกว่ามีคนตั้ง ๒๐,๐๐๐คนลงท้ายเขาฟังข้างนอกเขาคงงงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรยังไงก็ตามที่พูดอย่างนี้นะให้เห็นว่าเราต้องคิดดีๆว่าจะซื้อจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จะซื้อยังไงรู้สึกว่าท่านก็คงงงหมดแล้วว่าไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงพลเรือนว่าจะซื้ออะไรมีแต่จะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์

แต่ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ต้องซื้อต้องมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำท่วมก็ใช้กองทัพกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศไปช่วยชาวบ้านฟากพวกพลเรือนไม่มีอาวุธที่จะไปช่วยพวกที่เดือดร้อนพวกที่ต้องการใช้เรียกว่าอาวุธสำหรับช่วยประชาชนยังไงก็พลเรือนก็ต้องมีอาวุธเหมือนกันแต่ก่อนนี้พูดถึงตำรวจเป็นกองทัพแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เป็นแล้วแต่ว่าต้องใช้อาวุธสำหรับช่วยชาวบ้านคงต้องเลิกพูดเพราะว่าถ้าพูดมากเดี๋ยวท่านก็งงว่าจะมาใช้เงินเยอะแยะไหนๆเรารวยแล้วเดี๋ยวนี้เรารวยเงินเงินบาทมีราคาสูงสูงเกินไปก็ใช้ซิเงินเงินบาทสูงเกินไปก็ใช้ใช้ในที่ที่ควรไม่ทราบเราเดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องอาจจะเป็นที่หมอเขาว่าว่าสมองเราฝ่อแต่เรารู้สึกสมองเราไม่ฝ่อแต่เขาว่าว่าเราฝ่อ

ฟังว่ารัฐบาลหรือเมืองไทยประชาชนมีเงินเยอะมีเงินเกินก็ใช้สิเขาหาว่าเราเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าพอเพียงถ้ามีเงินก็ต้องใช้ไม่ใช่ขี้เหนียวถ้ามีเงินไม่ต้องขี้เหนียวซื้อไปเถอะอะไรก็ตามเครื่องบินเรือรถถังซื้อถ้ามีเงินเยอะก็ถือว่าสนับสนุนให้จ่ายเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าในหนังสือพิมพ์เห็นรึเปล่าว่าเขาสนับสนุนให้จ่ายถ้ามีก็จ่ายแต่ถ้าไม่มีก็ระงับหน่อยมันเป็นอย่างนี้คนเราก็พูดเกินไปเสมออย่าให้เขาตอนนี้

ที่ท่านมามาให้พรอวยพรก็นับว่าดีมากทำให้มีกำลังใจแต่ไม่ทราบว่าคิดถูกหรือไม่ถูกเพราะว่าท่านไม่ได้บอกอะไรเรามีเงินเยอะใช่ไหมดูท่าทางว่ามีเงินเยอะก็ถ้ามีเงินเยอะก็จ่ายใช้เงินให้สมกับที่เรามีเงินถ้าไม่มีเงินแล้วจ่ายจะอันตรายแต่ถ้ามีเงินและไม่จ่ายก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าคนที่มีเงินแล้วไม่จ่ายหมายความว่าจะเก็บไว้ทำอะไรบางคนมีเงินแล้วไม่จ่ายให้คนอื่นจ่ายก็หมายความว่าคนที่ไม่มีเงินบอกใช้เงินเถอะเพื่อที่จะได้กำไรคนที่มีเงินยิ่งอยากได้กำไรอย่างนี้ไม่ดีฉะนั้นก็ต้องคนที่มีเงินก็จ่ายแล้วก็ช่วยคนที่ไม่มีเงินนี่รู้สึกตัวว่าพูดอะไรที่ถูกต้องคือคนที่มีเงินต้องจ่ายคนที่ไม่มีเงินต้องไม่จ่ายแต่คนเขาคิดตรงข้ามคนที่ไม่มีเงินต้องจ่าย

อย่างสมัยนี้คนไม่มีเงินให้ใช้เงินใช้เงินมากๆเพราะว่าถ้าคนไม่มีเงินใช้เงินมากๆก็ต้องไปกู้คนที่มีเงินมากๆก็ได้กำไรไม่พอเพียงก็ยังไงก็ขอให้ที่ท่านมานี่ได้ผลไปคิดให้ไปคิดว่าควรจะทำอะไรแล้วท่านก็มีความคิดดีอยู่แล้วอย่าไปคิดว่าอย่าไปมีปมด้อยว่าไม่มีความคิดว่าซื้อเรือซื้อเครื่องบินซื้อรถถังก็ไปซื้อเถอะเออเรือน่ะสร้างเองให้เขาสร้างเรืออันไหนที่สร้างไม่ได้ไปสร้างที่อื่นแล้วก็ไปสร้างที่ๆเขาแล่นๆไปมันคลอนหมดไปซื้อเรือที่แล่นๆจะไปสู้กับเขาไม่ไดเพราะว่ามันคลอนหมดสร้างเองดีกว่านี่เขางงว่าทำไมยุให้สร้างเรือสร้างเรือเองให้คุณภาพดีไม่ให้คลอนแต่ก็ต้องมีเงินไปสร้างเองมันตก

ก็ยังไงก็คงพูดมากเกินไปทองแดงก็เมื่อยแต่พูดอะไรก็เห็นด้วยล่ะนะอ้าวยังไม่ไปยังไม่ไปก็ขอบใจที่ท่านมาขอให้ท่านสามารถที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็เพื่อที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านเองก็ขอขอบใจอีกทีที่มา

ที่มา :: หนังสือพิมพ์มติชน www.matichon.co.th