สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารสำนักงาน กปร. ติดตามความก้าวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อย

ผู้บริหารสำนักงาน กปร. ติดตามความก้าวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อย

นายปกรณ์ สัตยวณิช รองเลขาธิการ กปร. นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ สำนักงาน กปร. นางสาวสุนทรี ศรีปรัชญากุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการฯ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยฯ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 22 สิงหาคม 2550 โดยมี นายชูชาติ ฉุยกลม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 2 (แควน้อย) ได้สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโดยสังเขป ดังนี้

โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 73 ซึ่งคาดว่าภายในเดือนกรกฎาคม 2551 การก่อสร้างในส่วนของตัวเขื่อนสันตะเคียนและเขื่อนแควน้อย จะแล้วเสร็จสมบูรณ์สามารถกักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการบริหารจัดการน้ำที่พระราชทานพระเมตตาให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้าตลอดไป

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในฤดูฝนปีนี้การก่อสร้างเขื่อนแควน้อยฯ จะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ก็สามารถชะลอปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่แม่น้ำน่านได้ประมาณ 150 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยของจังหวัดพิษณุโลกในปีนี้ให้ลดลงได้ในระดับหนึ่ง

ที่มา : กลุ่มประสานงานโครงการฯ 3