สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร. จัดสื่อสัญจร ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชมผลงาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ

สำนักงาน กปร. จัดสื่อสัญจร ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชมผลงาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง ในโครงการ “พอเพียงสู่ประโยชน์สุข” พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

สำนักงาน กปร. จัดสื่อสัญจร ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชมผลงาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง ในโครงการ “พอเพียงสู่ประโยชน์สุข” พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์


นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กปร. ได้จัดกิจกรรมสื่อ มวลชนสัญจรในโครงการ” พอเพียง สู่ประโยชน์สุข” ครั้งที่ 3 ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ เยี่ยมชมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรที่ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปปฎิบัติใช้จนประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้มีชีวิตที่พอเพียงมั่นคง และที่สำคัญยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ คนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อขยายแนวการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงพระปรีชาสามารถ พระ อัจฉริยะภาพ และพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อ พสกนิกรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดรวมถึงแนวทางการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ ดำเนินชีวิต ดังนั้นสำนักงาน กปร. จึงได้จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินชีวิตของเกษตรกรที่ประสบ ผลสำเร็จ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ โดยนำสื่อมวลชน เดิน ทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาแนวทางการดำเนินงานจากสถานที่จริงในโครงการฯและเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จตามแนวพระ ราชดำริ

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เปิดเผยเพิ่มเติมต่อว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยจะไปชมบริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ผู้ซึ่งได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศธุรกิจขนาดกลางจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางสุภา วดี ปิยนุสรณ์ บ้านเลขที่ 55 หมู่ 2 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรทฤษฎีใหม่ผู้ที่รับรางวัลชม เชยจากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงาน กปร. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ บริเวณเขานางพันธุรัตน์ (เขาเจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ทั้งนี้ คณะสื่อมวลชนจะได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท พิบูลย์น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด บริษัทผู้ผลิตน้ำพริกเผาแม่ประนอมอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภท ธุรกิจขนาดกลาง จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารที่ทันสมัยภายใต้ นโยบายการดำเนินงานผลิตสินค้าคุณภาพ

ผู้บริโภคปลอดภัย ผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีแนวทาง การดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้และมี คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารองค์กรจนกระทั่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

ผู้บริโภคปลอดภัย ผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีแนวทาง การดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้และมี คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารองค์กรจนกระทั่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี


 
 

แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางสุภาวดปิยนสรณ์ บ้านเลขที่ 55 หมู่ 2 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ด้วยเป็นเกษตรกรมือหนึ่งของจังหวัด มีกิจกรรมด้านการเกษตรที่ หลากหลายทั้งเป็นอีกแห่งที่คณะฯ จะได้ชมไร่นาสวนผสม เน้นการผลิต ไม่พึ่งพาสารเคมี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้สารสกัด จากธรรมชาติ ทดแทนการจำหน่ายผลผลิต และนำไปจำหน่ายเอง ใน

ตลาดภายในท้องถิ่น โดยเน้นการผลิตเองขายเองเป็นจุดยืน ให้แก่ตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ ทำให้การขายมีราคาที่สูงกว่าที่อื่นเน้นการทำเกษตรแบบยั่งยืน บริหารจัดการให้มีรายได้สม่ำเสมอ ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี รวมทั้งใช้พื้นที่หรือ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง คุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมแบบยั่งยืนไปพร้อมกัน ด้วย

 


นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเขานาง พันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ ณ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สภาพพื้นที่มี ลักษณะของภูเขาคล้ายกับผู้หญิงนอน โดยโครงการฯ มีการฟื้นฟูพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมี การศึกษาวิจัยเพาะพันธุ์สาหร่ายและผลกระทบจากการใช้สารเคมีเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีหิน เป็นการทดลองการฟื้นฟู ธรรมชาติด้วยวิธีทางธรรมชาติที่ประหยัด นอกจากการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพความสมบูรณ์ แม้พื้นที่แห่งนี้ยัง เป็นตำนานที่ได้เล่าสืบต่อกันมา ในเรื่องของสังข์ทอง ซึ่งเป็นวรรณกรรมอันทรงคุณค่ายิ่งเรื่องหนึ่งของประเทศไทยอีก ด้วย


 

พร้อมทั้งจะได้เยี่ยมชมผลงานในโครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งหัวหินได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ตาก อากาศอันมีชื่อเสียงของประเทศไทย มีชายหาดที่ขาวสะอาด และเป็นที่ตั้งของวังไกลกังวลอันงามสง่า และได้ รับ


พระมหากรุณาธิคุณให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเกิด ขึ้นเป็นประจำและนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ให้สามารถบรรเทาเบาบางลงได้


 

“ทั้งนี้สื่อมวลชนจะได้นำข้อมูลจากการไปเยี่ยมชมโครงการฯ ครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้สาธารณชนทั่วไป ได้รับทราบอย่างแพร่หลาย และเพื่อให้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเพื่อให้ ประชาชนสามารถน้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ ไป” นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. กล่าว