สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร.นำคณะศึกษาโครงการผลิตไบโอดีเซล ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงาน กปร.นำคณะศึกษาโครงการผลิตไบโอดีเซล ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงาน กปร.ศึกษาดูงานโครงการผลิตไบโอดีเซล ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์center

center

center

centercentercenter

center

center