ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ส่วนราชการโปร่งใส (คอลัมน์ มุมข้าราชการ “ซี 12”)

ส่วนราชการโปร่งใส (คอลัมน์ มุมข้าราชการ “ซี 12”)

ดร.นคร เสรีรักษ์ จากสำนักงานข้อมูลข่าวสารราชการ แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับมาตรวัดความโปร่งใสของส่วนราชการ มาเผยแพร่ขยายความกันอีกทอด

โดยเท้าความว่าหลังจากที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ให้ สำนักงาน ก.พ.ร.นำเรื่องการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเรื่องความโปร่งใส ไปกำหนดเป็นเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของส่วนราชการ ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

จึงเป็นที่มาของตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งใช้ประเมินส่วนราชการบริหารส่วนกลาง และประเมินส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

เป็นที่น่ายินดีที่ผลการประเมินตัวชี้วัดนี้ในปี 2550 นั้น ปรากฏว่า มีส่วนราชการที่มีผลงานด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อยู่ในเกณฑ์ดีเด่นถึง 108 หน่วยงาน หรือร้อยละ 77 ของหน่วยงานทั้งหมด

โดยมีหน่วยงานที่ได้ 5 คะแนนเต็ม ถึง 24 หน่วยงานคือ

กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคง แห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมธนารักษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมอนามัย และสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถัดมาเป็นหน่วยงานที่ได้คะแนนระหว่าง 4.0-4.9 รวม 84 แห่ง

ที่เหลือเป็นหน่วยงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ได้คะแนนดีขึ้นมี 25 แห่ง ได้แก่ กลุ่มคะแนนปานกลางคือ ระหว่าง 3.0-3.9 ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองทัพบก กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมการขนส่งทางอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมธุรกิจพลังงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กรมศิลปากร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่ต้องรีบปรับปรุงแก้ไขค่อนข้างมาก ได้แก่ หน่วยงานที่ได้ต่ำกว่า 2.9 ลงมา 8 แห่งคือ กระทรวงการต่างประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการข้าว และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เห็นข้อมูลแล้วน่าตกใจ ที่บางหน่วยงานที่โด่งดังกลับมาสอบตก ในเรื่องทำนองนี้ เพราะมีข้อมูลอะไรที่ไม่อยากเปิดเผยหรือไง.

“ซี.12”

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 11 กันยายน 2551