สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Flash animation presentation เรื่อง แนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อน

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Flash animation presentation เรื่อง แนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อน