สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ :: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [16 ก.ค.53]
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ที่มา : กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ

------------------------------