ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับประเมินเพื่อการย้ายหรือการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ (16  พฤษภาคม 2566 )

ประกาศ ณ วันที่ : 16  พฤษภาคม 2566 
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล