สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คู่มือ หลักเกณฑ์การย้ายและสั่งสมประสบการณ์ในสายอาชีพของสำนักงาน กปร.

 

 

 คู่มือหลักเกณฑ์การย้าย และสั่งสมประสบการณ์ในสายอาชีพ ของสำนักงาน กปร.