สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : การกำหนดเขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานสังกัดกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1-5 (10 สิงหาคม 2566)