สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพฃลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (12 มิถุนายน 2563)