สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : การมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ ที่ปรึกษา และผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ กปร. ในการรับทราบผลการประเมินผลและการรายงานผลการฝึกอบรม