สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กปร. (นักบริหารระดับสูง)(18 ต.ค.62)