สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม และคำสั่งสำนักงาน กปร. ที่ 20/2562 เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงาน สังกัดกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1-4