สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปผลการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนของสำนักงาน กปร. ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561