ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ร่างประกาศประกวดราคาจัดจ้างจัดประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 และศึกษาดูงานหญ้าแฝก ณ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (10 มีนาคม 2566)

ไฟล์ : ร่างประกวดราคาฯ

ไฟล์ : ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจ้างจัดประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7