สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 4 : ปลูกปัญญา แก้ปัญหาท้องถิ่น

เผยแพร่ ณ วันที่ 22 ส.ค. 61