สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2562 : ตอนที่ 1 โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาะชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี (ความยาว 5 นาที)