สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2562 : ตอนที่ 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บจก.บาธรูม ดีไซน์ จังหวัดปทุมธานี (ความยาว 5 นาที)