สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2562 : ตอนที่ 9 ดินสร้างชีวิต โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาะชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ. โพธาราม จังหวัดราชบุรี (ความยาว 2 นาที)