สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 1 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ความยาว 5 นาที)