สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 5 ป่ารักน้ำ ฟื้นคืนผืนป่าพัฒนาคุณภาพชีวิต (ความยาว 5 นาที)