สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : FINAL ตอนที่ 6 มรดกพระราชทานในการพัฒนาพื้นที่สูง (2 นาที)