สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 2 : "สวนผักอินทรีย์ตามรอยศาสตร์พระราชา" นิรุจ ศรีเกษม