สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 4 : ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด...ธุรกิจเติบโตเพราะพอดี พอเพียง