สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีภาพเล่าเรื่อง ชุด จดหมายจากหัวใจ : ตอนที่ 2 ป่าสักนวมินทรราชินี

ข้อมูล ณ วันที่ : ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐