สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารดีภาพเล่าเรื่อง ชุด จดหมายจากหัวใจ : ตอนที่ 3 โครงการพัฒนาพื่นที่หนองใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ : ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐